【CATTI倒计时】距2019上半年CATTI 考试还有22天

【CATTI倒计时】距2019上半年CATTI 考试还有22天。口译考试6 月15 日 周六 / 笔译6 月16 日 周日。资料网盘https://pan.baidu.com/share/init?surl=UewOrDCQcx2XIN63-FTxjQ(提取码: vvna)题型 https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404102738823783429#_0 备考经验 https://mp.weixin.qq.com/s/YNz_WpNLtk3nyrRKUrFgDQ 备考用书 http://www.gocatti.com/archives/2239  2011-2018 CATTI 英语二级笔译、三级笔译实务试题 https://mp.weixin.qq.com/s/fct5tEs9_s98Nz_XjbUo2Q 词典http://www.gocatti.com/archives/768  2019年政府工作报告 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMjQ4MzIzMw==&mid=2658870596&idx=1&sn=28e8ca3a56987c84e6673af8f91adf14&chksm=8146300ab631b91c7c0f1f6fcee54a1baa60aa6c186cf29f56f40a8095f3774ea2dce8c3755d&token=78817433&lang=zh_CN#rd 公司机构简介翻译 https://pan.baidu.com/s/1cnmyzO 证书办理 https://mp.weixin.qq.com/s/qkGK_SFrA1jcEj_tgoxWwQ

备考用书
此条目发表在未分类分类目录。将固定链接加入收藏夹。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

You must enable javascript to see captcha here!